ប៉ុន្ដែខ្ញុំត្រូវតែពន្យល់អ្នកពីរបៀបទាំងអស់នេះជាការយល់ខុសគំនិតបរិហារការមានអារម្មណ៍រីករាយនិងឈឺចាប់សរសើរតម្កើងអ្នកផ្ដល់ឱ្យ, ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែធំនៃសេចក្ដីពិតពីគណនីនៃប្រព័ន្ធនេះនិងពន្យល់ពិតប្រាកដ
ប៉ុន្ដែខ្ញុំត្រូវតែពន្យល់អ្នកពីរបៀបទាំងអស់នេះជាការយល់ខុសគំនិតបរិហារការមានអារម្មណ៍រីករាយនិងឈឺចាប់សរសើរតម្កើងអ្នកផ្ដល់ឱ្យ, ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែធំនៃសេចក្ដីពិតពីគណនីនៃប្រព័ន្ធនេះនិងពន្យល់ពិតប្រាកដ